เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อรถหรือขายรถ

เอกสารในการ จะขายรถของท่าน 

กรณีบุคคลธรรมดา(มีเล่มทะเบียน)

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน

กรณีนิติบุคคล(มีเล่มทะเบียน)

 • บัตรประชาชนกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม
 • ทะเบียนบ้านกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือรับรองบริษัท

เอกสาร ในการซื้อรถ 

กรณีบุคลลธรรมดา

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน/ใบรับรองเงินเดือน
 • สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

กรณี นิติบุคคล

 • บัตรประชาชนกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม
 • ทะเบียนบ้านกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน