เติมน้ำมัน “ตอนเช้า” หรือ “ตอนบ่าย” ต่างกันจริงหรือ?

 มีความเชื่อที่ว่าการตอนเช้าเติมนำ้มัน จะทำให้ได้ปริมาณน้ำมันมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ เป็นจริงหรือไม่?

มีความเชื่อที่ว่า การเติมน้ำมันตอนเช้า จะทำให้ได้ปริมาณน้ำมันมาก เพราะช่วงเช้าเป็นเวลาที่อากาศเย็นตลอดทั้งคืน น้ำมันจึงไม่ขยายตัว เมื่อเติมแล้วจึงได้ปริมาณน้ำมันเต็มลิตรเต็มหน่วยมากกว่า ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ออกมาฟันธงว่าความเชื่อดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่

     แต่ความเป็นจริงนั้น ถังเก็บน้ำมันของปั๊มจะถูกติดตั้งวางไว้ใต้พื้นดิน ลึกจากพื้นผิวประมาณ 1-1.5 เมตร ตามกฎหมาย และมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ อุณหภูมิของอากาศจึงไม่มีผลทำให้น้ำมันขยายตัวได้เลย

ถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะมีผลต่อการขยายตัวของน้ำมันก็จริง แต่สภาพอากาศในประเทศไทยระหว่างกลางวัน และกลางคืน ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเหมือนกับประเทศอื่นๆ (พูดง่ายๆ คือ ร้อนทั้งกลางวันและกลางวัน ร้อนทั้งปี!) ปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาก็คงต้องใช้หน่วยวัดที่เล็กกว่า มิลลิลิตร ด้วยซ้ำไป

     ดังนั้น การเติมน้ำมันรถ สามารถเลือกเติมเวลาไหนก็ได้ตามสะดวก เพราะไม่ว่าจะเติมในช่วงเวลาใด ก็ไม่มีผล ต่อปริมาณน้ำมันที่ได้เลยแม้แต่น้อยค่ะ